About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor ncididunt ut labore dolore magna aliqua ectetur adipis.

Address: 651 Fifth venue, 36th New York, NY 546

ДАВУУ ТАЛ

         Компаний нийт ажилчид нь олон улсын Аюулгүй Ажиллагааны стандартуудад суурилан ажилладаг уул уурхайн компаниудад ажиллаж аюулгүй ажиллагааны зөв хэвшилийг өөрийн мэргэжлийн ур чадвартай хослуулж сурсан багаас бүрддэг. Бид ‘’Монгол улсын ачаа өргөх краныг тоноглох,аюулгүй ашиглах дүрэм’’-г чандлан мөрдөж ажилладаг бөгөөд Монгол улсад шинэлэг систем нэвтрүүлэн ажиллах,ачаа өргөх краныг илүү аюулгүйгээр ашиглах боломж бололцоог эрэлхийлэн ажилладагаараа бусдаас давуу юм.