About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor ncididunt ut labore dolore magna aliqua ectetur adipis.

Address: 651 Fifth venue, 36th New York, NY 546

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,ЭРҮҮЛ АХУЙ

   Компани нь дотооддоо боловсруулсан ‘’ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,ЭРҮҮЛ АХУЙ,БАЙГАЛ ОРЧИН’’-ны батлагдсан дүрмүүд болон журмуудыг нийт ажилчин албан хаагчидын хүрээнд дагаж мөрдөн ажиллаж байна.Манай компани нь Монгол улсын хууль дүрэмд нийцүүлэн боловсруулсан дараахь дүрэм журмуудыг мөрддөг болно.Үүнд:

  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйг бодлого
  • Аялалын журам/замын тэмдэглэл
  • Ажлын байрны үзлэг хийх,эрсдэлийг үнэлэх журам
  • Байгаль орчны менежмент,бодлого
  • Түлш тос,химийн бодисын хяналт
  • Байгал орчны тайлан гаргах журам
  • Согтууруулах угдааны талаар баримтлах бодлого зэргүүдийг ажлын байранд болон захиалагчын талбарт хэвшүүлэн ажиллаж байна.

    Мөн нийтлэг хийгддэг,давтамжтай ажлууд дээр Ажлын Стандарт Журмуудыг боловсруулан мөрдөн ажиллаж байгаа бөгөөд ажлын чиг өөрчлөгдөх,эрсдэл үүсгэх хүчин зүйл шинээр ажигландах бүрт Ажлын Аюулын Дүн шинжилгээг хийн ажилладаг.

     ‘’Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал,Эрүүл Ахуй,Байгал орчин’’-ны төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн найруулдаг бөгөөд энэхүү төлөвлөгөөнд ажилчидаас шинэлэг санаануудыг авч оруулдаг.

    Манай компани нь энэхүү журмын хүрээнд идэвхи санаачлага гарган ажилласан ажилтанг урамшуулах системийг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд ажилчидын идэвхи зүтгэл,аюулгүй ажиллагааны хандлага өсөн нэмэгдэж байгааг дурьдах зүйтэй.